"Hoe laat ik mijn kind groente en fruit eten?"
"Welke voeding heb ik nodig bij zwangerschapsdiabetes"
"Mijn zoon heeft last van zijn stoelgang"
"Heb ik een eetprobleem?"
Previous
Next

Algemene voorwaarden De Bloei

 1. Algemeen                        
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen De Bloei en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  2.1. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.
  2.2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

 3. Non-acceptatie
  De Bloei heeft het recht om haar moverende redenen cliënten te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van De Bloei niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie.

 4. Verhindering
  Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

 5. Tariefstelling
  Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

 6. Declaraties
  In vervolg op het bepaalde in artikel 5, zal De Bloei, indien de zorgverzekeraar van de cliënt de kosten voor de diëtist vergoedt, de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeengekomen is de opdrachtgever/ cliënt zelf betaling verschuldigd. In dat geval betaald de cliënt direct na het consult aan de diëtist bij De Bloei. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de opdrachtgever/ cliënt direct na het consult een factuur die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

 7. Uitblijven van betaling 
  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 8. Zekerheid
  Indien op enig moment bij De Bloei gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft De Bloei het recht alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die De Bloei, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van De Bloei.

 9. Verzuim/ontbinding
  9.1. Indien de opdrachtgever / cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is deze zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is De Bloei gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  9.2. Ingeval van aanvraag tot surséance van betaling of aanvraag van faillissement, zullen alle overeenkomsten met de patiënt van rechtswege zijn ontbonden.
  9.3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van De Bloei op grond van de wet en de overeenkomst.
  9.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 9.1 en 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van De Bloei op de cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van De Bloei op de cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is De Bloei gerechtigd de dienstverlening te staken.

 10. Opzegging
  De Bloei kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de diëtist/voedingskundige niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt en/dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
 1. Privacy
  11.1. De Bloei respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt De Bloei geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.
  11.2. Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist / voedingskundige de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.
 2. Aansprakelijkheid
  Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen.

 3. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
  13.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
  13.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Alkmaar.

De Bloei, augustus 2012 (definitief, versie 1.0)